fbpx

Regulamin konferencji „100 % retail & fashion”

Poznań, 10 – 11 października 2019 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Konferencja 100% Retail & Fashion , zwana w dalszej części regulaminu Konferencją, odbędzie się w dniach 10-11 października 2019 roku w Poznaniu.
 2. Organizatorem Konferencji jest firma: inACT sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 46/1, NIP 7811882954, zwana dalej Organizatorem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w programie Konferencji i zobowiązuje się do publikacji na stronie internetowej aktualnych informacji.
 4. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.
 5. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.retailandfashion.pl.

II. Zasady uczestnictwa

 1. W konferencji mogą wziąć udział osoby, które dokonały rejestracji na stronie retailandfashion.pl. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną przez stronę retailandfashion.pl i dokonanie stosownej opłaty zgodnie z zasadami systemu.
 2. Zarejestrowanie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Oznacza również akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem. Powoduje również powstanie obowiązku dokonania płatności za zamówiony pakiet uczestnictwa.
 3. Uczestnicy konferencji uczestniczą w dwóch dniach konferencji lub przy wyborze jednego dnia (według wybranej tematyki) tylko w jednym wybranym dniu (co musi być potwierdzone w formularzu rejestracyjnym lub w komunikacji e-mail z organizatorem konferencji)
 4. Informacje o opłatach i warunkach rejestracji publikowane są na stronie internetowej Konferencji www.retailandfashion.pl. Opłata za udział w Konferencji jednej osoby podczas dwóch dni wynosi:
  1. 749 złotych netto + VAT, w przypadku rejestracji do dnia 15 lipca 2019 r. włącznie,
  2. 899 złotych netto + VAT w przypadku rejestracji w okresie od 16 lipca do 31 sierpnia 2019 r. włącznie,
  3. 1199 złotych netto + VAT w przypadku rejestracji od 1 września do 9 października 2019 r. włącznie.
  4. Istnieje również możliwość zapłaty tylko za jeden wybrany dzień konferencji w cenie 699 zł netto + VAT. Uczestnik wybiera opcję dnia w formularzu. Wyboru pakietu należy dokonać klikając „KUP BILET” w odpowiednim okienku cennika na stronie www.retailandfashion.pl.
 5. Rejestrujący jest zobowiązany do dokonania opłaty związanej z udziałem w Konferencji zgodnie z wybraną opcją w cenniku na podstawie wystawionej faktury proformy, którą Rejestrujący dostanie drogą mailową od Organizatora Konferencji.
 6. Możliwe jest dokonanie płatności przelewem (w przypadku zakupu ze strony www.retailandfashion.pl). Płatność powinna być wykonana w terminie określonym na fakturze pro forma, która zostanie wystawiona po prawidłowym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 7. Aby skorzystać ze zniżek należy dokonać rejestracji w wyznaczonym przez Organizatora terminie promocyjnym, który będzie określany warunkami promocji ogłoszonej przez Organizatora w określonym przez Organizatora terminie.
 8. Brak uregulowania należności za udział w Konferencji w terminie podanym przez Organizatora upoważnia go do anulowania zgłoszenia uczestnictwa, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza rejestracyjnego błędnych danych Uczestnika.
 10. Opłata konferencyjna obejmuje:
  a. udział w prezentacjach
  b. materiały promocyjne
  c. przerwy kawowe i lunch
  d. udział w wieczorze integracyjnym pierwszego dnia konferencji.
 11. Uczestnicy Konferencji we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu na miejsce Konferencji oraz koszty powrotu, a także ewentualnego noclegu.
 12. Organizator jest upoważniony do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 13. Organizator wspiera networking i nawiązywanie kontaktów biznesowych podczas konferencji
 14. Po zakończeniu rejestracji Organizator wysyła informację drogą elektroniczną będącą potwierdzeniem udziału.
 15. Bilet na Konferencję wykupiony na jednego uczestnika może zostać użyty przez inną, wskazaną przez niego osobę, jeśli do dnia 09 października 2019 roku zostaną o tym poinformowani Organizatorzy drogą mailową.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo – w przypadku zaistnienia okoliczności od niego niezależnych – do odwołania, lub przełożenia terminu Konferencji.
 17. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn leżących po stronie Organizatora, uczestnikowi przysługuje prawo 100% zwrotu kosztów uczestnictwa.

III. Kwestie organizacyjne

 1. Przed wejściem na sale, w których odbywa się Konferencja, należy posiadać identyfikator w widocznym miejscu.
 2. Identyfikatory będą do odbioru z specjalnie do tego przeznaczonym miejscu rejestracji uczestników.

IV. Rezygnacja z uczestnictwa

 1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji i uzyskania zwrotu poniesionych kosztów w wysokości 100% wpłaconej kwoty w przypadku dokonania zgłoszenia rezygnacji do dnia 31.08.2019 roku.
 2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie 01-14.09.2019 roku – organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 50% wpłaconej kwoty.
 3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po 14.09.2019 Organizator zastrzega sobie prawo do zatrzymania 100% wpłaconej kwoty.
 4. Zgłoszenia rezygnacji należy dokonać pisemnie na adres email: kontakt@retailandfashion.pl. Wykreślenie z listy uczestników następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Organizatora.
 5. Rejestrujący ma prawo dokonać zmiany danych osobowych Uczestników, dla których wcześniej dokonał rejestracji. Zmian można dokonać, wysyłając odpowiednie informacje na adres email: kontakt@retailandfashion.pl.

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji w formie pisemnej.
 3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.

VI. Bezpieczeństwo

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Konferencji.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

VII. Inne kwestie

 1. Konferencja będzie filmowana i fotografowana przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa jest równoznaczne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do nagrań i zdjęć oraz wyrażeniem przez uczestnika zgody na komercyjne ich rozpowszechnianie. Powyższe ustalenia dotyczą przypadku, gdy uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany podczas uczestnictwa w Konferencji w otoczeniu prowadzącego, w trakcie warsztatów oraz wtedy, gdy uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęcia.
 3. Zgłaszając się do udziału w Konferencji uczestnik wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora opublikowanymi na stronie www.retailandfashion.pl , jako „Klauzula informacyjna”.
 4. W sprawach nieustalonych w powyższym regulaminie obowiązują przepisy kodeksu cywilnego.